مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاوزری خراسان رضوی رکورد کشوری عملکرد را ثبت کرد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی رکورد  کشوری  عملکرد را  ثبت کرد
 

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان در گفتگو با خبرنگار پانل سازمان اهم فعالیت های حوزه ماموریت خود را تشریح کرد :  از جمله مهمترین فعالیت های زیر بنایی در بخش کشاورزی که مستقیما با افزایش میزان تولید و افزایش  بهره وری از منابع تولیدی مانند خاک و آب ارتباط مستقیم دارد ، فعالیت های مرتبط با بخش آب و خاک است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نبوده و از جمله اولویت های مهم کاری در حوزه سازمانهای جهاد کشاورزی میباشد . مهندس بصیری اقدامات شاخص عملکردی  آب و خاک را در سه محورآبیاری تحت فشار ، انتقال آب با لوله و احیاء و مرمت قنوات  اعلام کرد و افزود : تا پایان سال 1357 فعالت مشخصی در حوزه آبیاریهای نوین در سطح کشور انجام نشده بود و با کمال افتخار عملکرد "آب و خاک " در سال 1390 و 1391 که سال جهاد اقتصادی و سال تولید ملی ، حمایت از کارو سرمایه ایرانی نامیده شده است در حوزه آبیاری تحت فشار معادل 14104 هکتار و در حوزه انتقال آب با لوله 2550 کیلومتر و در حوزه احیاء و مرمت قنوات معادل 252 دهنه  کار انجام شده که در نوع خود رکورد کشوری را برای سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به ثبت رسیده است 

منبع:www.koaj.ir

 
khoruj1